Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO - informuję, że:

 1. Administratorem danych jest PPUH "Atut" w Lublinie, 20-388 Lublin, Dominów 81D  zwany dalej STAJNIĄ;
 2. STAJNIA nie wyznaczyła inspektora ochrony danych, jednak w sprawie przetwarzanych przez STAJNIĘ danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się  pod  adresem  e‐mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenach STAJNI oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. e) RODO oraz art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 4. monitoringiem wizyjnym objęte są obszary STAJNI w Lublinie pod adresem: Dominów 81D, 20-388 Lublin;
 5. przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:
  - budynki (wejście/wyjście, korytarze, hala, boksy, pomieszczenia techniczne),
  - obszar wokół budynków (parkingi oraz place/drogi dojazdowe, część zewnętrznych chodników i ulic przylegających do nieruchomości);  - w budowie.
 6. kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku);
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania - w granicach określonych w przepisach prawa;
 9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 10. wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
 11.  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie STAJNI jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie STAJNI.